เลือกหน้า

ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ (บาท/ถุง)

ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ เป็นปูนซีเมนต์สูตรใหม่ เพิ่มความแข็งแรง ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594-2556 และ ASTMC1157 TYPE GU

รายละเอียด

ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ

    ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ เป็นปูนซีเมนต์สูตรใหม่ เพิ่มความแข็งแรง ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594-2556 และ ASTMC1157 TYPE GU

    ปูนแดง 299ตราทีพีไอ เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างบ้านพักอาศัย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด ในส่วนของงานฐานราก เสา คาน พื้น งานหล่อคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง งานคอนกรีตทั่วไป สะพาน ถนน
และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ ให้ความแข็งแรง ทนทาน ลดการแตกร้าวและหลุดล่อนได้ดีกว่าปูนโครงสร้างแบบเดิม อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Product) เพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนกับสังคมไทย

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ 299        
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์   ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2594 – 2556 ตามมาตรฐานASTM C1157TYPE GU ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ(TYPICAL AVERAGEVALUE)
1. การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ(Autoclave expansion) สูงสุดร้อยละ 0.8 0.8 0.03
2. ระยะเวลาก่อตัวทดสอบแบบไวแคต (Vicat Test)        
การก่อตัวระยะสั้น ไม่น้อยกว่า – นาที 45 45 90
การก่อตัวระยะปลาย ไม่น้อยกว่า -นาที 420 420 190
3. ความต้านทานแรงอัด(compressive Strength)กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร        
1 วันในอากาศชื้น 2 วันในน้ำ ต่ำสุด 133 133 240
1 วันในอากาศชื้น 6 วันในน้ำ ต่ำสุด 204 204 300
1 วันในอากาศชื้น 27 วันในน้ำ ต่ำสุด 286 286 400
4. การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์        
อายุ 14 วัน สูงสุดร้อยละ 0.02 0.02 0.01

เงื่อนไข :