เลือกหน้า

ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ สีเขียว (บาท/ถุง)

    ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ สีเขียว เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน และอื่นๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550

รายละเอียด

ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ สีเขียว

    ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ สีเขียว เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน และอื่นๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550

    ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอสีเขียว มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานและเหมาะในการใช้ผลิตโอ่ง ถนนทางเท้า งานวงบ่อและงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไปที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูงฯลฯ นอกจากนี้ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ สีเขียว ยังมีคุณสมบัติยืดหดตัวน้อยไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวแก่อาคาร จึงเหมาะสมที่จะใช้ในงานก่อและฉาบได้ดี

ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว)      
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์   ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550 ปูนซีเมนต์ทีพีไอ (สีเขียว) (TYPICAL AVERAGE VALUES)
1. ความละเอียด (Fineness)      
พื้นผิวจำเพาะ (Specific Surface) ต่ำสุด 3200 4000
ตารางเซนติเมตรต่อกรัม ทดสอบด้วย แอร์เพอมีอะบิลิตี      
(Air Permeability Test Blaine) ตารางเซนติเมตรต่อกรัม      
2. ความอยู่ตัว (Soundness)      
การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟว์ (Autoclave Expansion) สูงสุดร้อยละ 0.8 0.01
3. ระยะเวลาการก่อตัว (Time of Setting)      
ทดสอบแบบไวเดต (Vicat Test) ไม่น้อยกว่า-นาที 45 120
4. ปริมาณอากาศในมอร์ต้า (Air Content of Mortar)โดยปริมาตร สูงกว่าร้อยละ 12 7
5. แรงอัด (Compressive Strength)      
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร      
1 วันในอากาศชื้น 2 วันในน้ำ ต่ำสุด 75 120
1 วันในอากาศชื้น 6 วันในน้ำ ต่ำสุด 120 180
6. การก่อตัวผิดปกติ (False Set) ระยะจมสุดท้าย (Final Penetration) ต่ำสุดร้อยละ 50 60

เงื่อนไข :